سلام

دلم بد جوری گرفته

خودم

بعد از دو ماه

ميام

خودم بازديد ميکنم

خيلی جالبه

نه

از اين بهتر نميشه

هنر نتيجه ناکامی است و خواهد بود

بدست خويش قضا تا که اين قلم دارد

فلک چوداد تواند کند بجای عناد

روا چرا بدل آزادگان ستم دارد

خميده شاخه تاکی است بر سر هر کوهی

بجرم آنکه يکی دست باکرم دارد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید